• 021-66572020
  • info@zarnamco.com

حبوبات

admin 13 سپتامبر 2018 109

چند نکته در لیست انواع حبوبات
ﻣﻌﻤﻮلا ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚﺳﺎل ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری دارﻧﺪ ، ﻣﺤﻴﻂ ﻋﺎری از رﻃﻮﺑﺖ و ﻧﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻛﻪ ﻫﻮا داﺧﻞ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻧﺸﻮد ، در ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . حبوبات  داﺧﻞ ﮔﻮﻧﻲ را داﺧﻞ ﻇﺮفﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص در دار بریزید و ﺳﭙﺲ در اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري نمایید ، محل نگهداری حبوبات ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺧﻨﻚ و ﺧﺸﻚ ﺑﺎﺷﺪ . دﻳﺮﭘﺰ ﻳﺎ زودﭘﺰ ﺑﻮدن ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن دارد ، نوع ﺑﺬر و آب و ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ .
روش هایی جهت نگهداری حبوبات
لابه لای حبوبات چند برگ از درخت گردو قرار دهید . حبوبات را با نمک فراوان مخلوط کنید . حبوبات را داخل فریزر نگهداری کنید .
می توانید حبوبات را فقط یک جوش داده ( آب را جوش آورده حبوبات را داخل آب جوش بریزید تا یک جوش بخورد ) داخل آبکش ریخته و آنرا خشک کنید به هیچ عنوان دچار آسیب دیدگی نمی شوند (روش قدیمی ها) .
قطعا لیست حبوبات بیشتر از موارد گفته شده است . ولی بعضی از آنها در ایران استفاده نمی شود ، یا در بازار ایران وجود ندارد . از این رو آنها را از لیست فوق حذف کردیم .

تنظیمات قالب

نمایش قالب

رنگ قالب

پسزمینه